Nguyên tắc Kinh tế trong kế toán

Nguyên tắc Kinh tế trong kế toán

bạn hiểu Thế nào gọi Nguyên tắc Kinh tế trong kế toán. Trong kế toán bao gồm những nguyên tắc nào.