Tài liệu kế toán

NPV là gì?

NPV là gì?

Bạn hãy nêu định nghĩa về NPV là gì? và ý nghĩa của nó như thế nào.
Cách hạch toán phải trả người lao động theo Thông tư 133

Cách hạch toán phải trả người lao động theo Thông tư 133

Cách hạch toán phải trả người lao động theo Thông tư 133, hướng dẫn kế toán sử dụng tài khoản 334 để hạch toán phải trả người lao động
Những gì xảy ra với các chi phiếu của tháng trước đó?

Những gì xảy ra với các chi phiếu của tháng trước đó?

Trong một sự hòa giải ngân hàng, những gì xảy ra với các chi phiếu của tháng trước đó? Là Accounts Payable ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc cả hai?
Hạch toán các khoản giảm trừ sử dụng TK 511

Hạch toán các khoản giảm trừ sử dụng TK 511

Hạch toán các khoản giảm trừ sử dụng TK 511 phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh
123