NPV là gì?

NPV là gì?

Bạn hãy nêu định nghĩa về NPV là gì? và ý nghĩa của nó như thế nào.