BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG (Mẫu số 03- LĐTL)

1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

>> Xem thêm: Thông tư 133/2016/BTC

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Liên quan: mau danh sach chi tien thuong ; mẫu danh sách ký nhận tiền ; mẫu bảng lương thưởng tháng 13 ; mẫu danh sách thưởng tết ; mẫu danh sách nhận tiền thưởng ; bảng kê tiền thưởng ; mẫu danh sách nhận tiền khen thưởng ; bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200 ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn