Biểu đồ tài khoản kế toán là gì?

 
Một biểu đồ của tài khoản ( COA ) là một danh sách tạo ra các tài khoản được sử dụng bởi một tổ chức để xác định từng hạng mục mà tiền hoặc tương đương đã cạn hoặc nhận được. Nó được sử dụng để tổ chức tài chính của các thực thể và phân tách được chi phí, doanh thu, tài sản và nợ phải trả để cung cấp cho các bên quan tâm một sự hiểu biết tốt hơn về sức khỏe tài chính của đơn vị.
 
Tài khoản thường được định nghĩa bởi một định danh (số tài khoản) và một chú thích hoặc tiêu đề và được mã hoá theo loại tài khoản. Trong các hệ thống kế toán trên máy vi tính với kế toán số lượng tính toán, các tài khoản có thể có một định nghĩa đo lường số lượng.
 
Các bảng xếp hạng của các tài khoản có thể được chọn từ một biểu đồ tiêu chuẩn của tài khoản, như BAS ở Thụy Điển. Ở một số nước, bảng xếp hạng của các tài khoản được xác định bởi các kế toán từ một bố trí chung tiêu chuẩn hoặc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong hầu hết các nước là hoàn toàn để mỗi kế toán để thiết kế các biểu đồ của tài khoản.
 
Danh sách này có thể sử dụng định danh số, chữ cái, hoặc alpha-số. Tuy nhiên, trong nhiều môi trường máy tính như các định dạng Sie , chỉ định danh số được cho phép. Cấu trúc và tiêu đề của tài khoản cần hỗ trợ trong bài phù hợp của các giao dịch. Mỗi tài khoản sổ cái danh nghĩa là độc đáo, cho phép nó sổ cái được đặt. Danh sách này thường được sắp xếp theo thứ tự của sự xuất hiện theo phong tục của các tài khoản trong báo cáo tài chính: tài khoản Bảng cân đối kế tiếp theo các tài khoản lợi nhuận và mất mát.
 
Liên quan: kết cấu chung của tài khoản kế toán ; sơ đồ chữ t các tài khoản kế toán ; tài khoản đặc biệt trong kế toán ; tài khoản điều chỉnh giảm nguồn vốn ; cách ghi tài khoản chữ t ; các tài khoản lưỡng tính trong kế toán ; tài khoản nào không có số dư cuối kỳ ; tài khoản trung gian là gì ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn