Các tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì?

 
Các tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu hoặc tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả của một công ty bằng tổng số tiền của các cổ đông vốn chủ sở hữu : ( Nợ phải trả / Cổ đông 'Equity):. 1 Một công ty với 1.200.000 $ trách nhiệm và 2.000.000 $ của vốn cổ đông' will có tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,6: 1. Một công ty với tổng số nợ phải trả của 1.200.000 $ và vốn cổ đông 'của $ 400,000 sẽ có tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của 3: 1.
 
Nói chung, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn, lớn hơn là nguy cơ của công ty chủ nợ và chủ nợ tiềm năng của nó.
 
tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu
 
tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
 
tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu
 
hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu
 
hệ số vốn chủ sở hữu là gì
 
tỷ số nợ trên tổng tài sản
 
tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu
 
hệ số khả năng thanh toán lãi vay
 

 

Liên quan: tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần ; tỷ số tự tài trợ ; hệ số vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn ; tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ; tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu ; hệ số vốn chủ sở hữu là gì ; tỷ số nợ trên tổng tài sản ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn