Hoá đơn điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào

Hoá đơn điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào." Tôi không biết kê khai thế nào cho hợp lý,