Tôi sử dụng các điều khoản chi phí khác và chi phí gia tăng thay thế cho nhau. Nói cách khác, tôi tin rằng các điều khoản có nghĩa là cùng một điều: sự khác biệt về chi phí giữa hai lựa chọn thay thế. Ví dụ, nếu một công ty xác định rằng chi phí hàng năm của hoạt động ở 80.000 giờ máy là 4.000.000 $ trong khi chi phí hàng năm của hoạt động ở 70.000 giờ máy là 3.800.000 $, sau đó các chi phí khác hoặc chi phí gia tăng của 10.000 giờ máy bổ sung là 200.000 $. Thuật ngữ chi phí biên đề cập đến chi phí hoạt động trong một giờ máy bổ sung.
Liên quan: chi phí khác trong dự toán ; tài khoản 821 ; các loại chi phí khác ; tài khoản 811 theo thông tư 200 ; hạch toán tài khoản 811 theo quyết định 48 ; chi phí khác trong xây dựng ; kế toán thu nhập khác ; chi phí khác là gì ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn