Hạch toán tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 
Tài sản cố định vô hình, hữu hình...gọi chung là tài sản cố định và tài khoản 412  để đánh gía chênh lệch đánh giá lại tài sản Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó của doanh nghiệp.
 
Tài khoản 412 không có tài khoản cấp 2.
 
Kết cấu tài khoản 412:
 
Bên Nợ Bên Có
- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;
 
- Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.
 
Số dư bên Nợ:
 
Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.
 
- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;
 
- Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.
 
Số dư bên Có:
 
Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.
 
Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản, có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có
 
 
Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản 412:
 
 
- Nếu giá đánh giá lại cao hơn trị giá đã ghi sổ kế toán thì số chênh lệch giá tăng, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ
 
Nợ TK 155 - Thành phẩm
 
Nợ TK 156 - Hàng hoá
 
     Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 
 - Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 
+ Phần nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn điều chỉnh tăng, ghi:
 
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Phần nguyên giá điều chỉnh tăng)
 
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Quyền sử dụng đất - Phần nguyên giá điều chỉnh tăng)
 
Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư (Phần nguyên giá điều chỉnh tăng)
 
     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn điều chỉnh tăng)
 
     Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Phần giá trị còn lại điều chỉnh tăng).
 
- Nếu Tài khoản 412 có số dư bên Có, được quyết định bổ sung nguồn vốn kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 
     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
 
- Nếu giá đánh giá lại thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán thì số chênh lệch giá giảm, ghi:
 
Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 
     Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
 
     Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ
 
     Có TK 155 - Thành phẩm
 
     Có TK 156 - Hàng hoá.
 
Hiện nay KẾ TOÁN HÀ NỘI đào tạo kế toán chuyên sâu đồng thời có những khoá học học tách riêng giúp học viên nắm vững hơn công việc kế toán của mình. KHOÁ HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN là một khoá cơ bản, rất quan trọng cho học viên.
 
 
Chúc bạn thành công !
Liên quan: đánh giá tài sản cố định theo giá trị còn lại ; quyết định thành lập hội đồng đánh giá lại tài sản ; thủ tục đánh giá lại tài sản cố định ; bài tập đánh giá lại tài sản cố định ; đánh giá lại tài sản cố định hữu hình ; quy định về đánh giá lại tài sản cố định ; chênh lệch đánh giá lại tài sản góp vốn ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn