Hướng dẫn định khoản tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Hướng dẫn định khoản tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Nguồn vốn kinh doanh tài khoản 411 hướng dẫn định khoản và hạch toán tài khoản liên quan. Thông tư 200 mới nhất BTC/2014 có hiệu lực năm tài chính 2015