Hướng dẫn định khoản tài khoản 421 - Thông tư 200

TRUNG TAM KE TOAN BAC NINH  hướng dẫn các bạn định khoản và hach toán tài khoan 421  
 
Tài khoản 421 là tài khoản Lợi nhuận chưa phân phối dùng Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.
 
 
Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
 
- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ năm nay.
 
Kết cấu tài khoản 421 như sau:
 
 Bên Nợ Bên Có
- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 
- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;
 
- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh;
 
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
 
- Nộp lợi nhuận lên cấp trên.
 
-Số dư bên Nợ:
 
Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.
- Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;
 
- Số lợi nhuận cấp dưới nộp lên, số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù;
 
- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.
 
Tài khoản 421 có thể có số dư Nơ hoặc số dư Có.
 
- Số dư bên Có:
 
Số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.
 
 
Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản 421:
 
- Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:
 
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
 
Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
 
     Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
 
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
 
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
 
     Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
Một số nghiệp vụ phát sinh liên quan tài khoản 421:
 
 
- Trong năm tài chính doanh nghiệp quyết định tạm trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 
     Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả)
 
-  Khi có quyết định hoặc thông báo xác định cổ tức và lợi nhuận vòn phải trả cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 
     Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
 
- Trong nămm khi tạm trích quỹ đầu tư phát triển từ kết quả hoạt động kinh doanh (Phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 
     Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.
 
- Cuối năm, kế toán tính và xác định số tiền các quỹ được trích thêm, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
 
     Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
 
     Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính
 
     Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 
     Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
 
 
>> Bạn lưu ý học kế toán phải chắc phần định khoản, hạch toán kế toán vì vậy bạn nào chưa vững phần hành này nên tham khảo thêm 1 lớp học : Nguyên lý kế toán cấp tốc để ôn tập lại từ đầu có được các bút toán chính xác.
 
Chúc bạn thành công !
Liên quan: định khoản lợi nhuận trước thuế ; sơ đồ chữ t tài khoản 421 ; tài khoản 821 ; tài khoản 911 ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn