Khi kế toán phát hiện sai sót trong hóa đơn về đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế, Tiến hành lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn và Xuất đơn điều chỉnh.

Căn cứ vào Hóa đơn điều chỉnh, kế toán tiến hành hạch toán theo 2 trường hợp: Trường hợp Hạch toán điều chỉnh tăng thuế GTGT, doanh thu; Trường hợp Hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT, doanh thu. Cụ thể như sau:

hạch toán điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT doanh thu do sai sót

Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ - điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT, doanh thu do sai sót.

Trường hợp Hạch toán điều chỉnh tăng thuế GTGT, doanh thu.

Hướng dẫn Hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng thuế GTGT đối với bên bán hàng và bên mua hàng. Cụ thể hạch toán từng đối tượng như sau:

 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng thuế GTGT, doanh thu đối với bên bán.

Kế toán điều chỉnh tăng thuế GTGT, doanh thu, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131: Trị giá phải thu tăng

Có TK 511: Trị giá doanh thu tăng

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT tăng.

 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng thuế GTGT, doanh thu đối với bên mua.

Căn cứ vào tình hình hàng hóa mua về mà kế toán hạch toán theo các trường hợp như: Trường hợp hàng mua còn tồn trong kho; Trường hợp hàng mua đã bán; Trường hợp hàng mua đã đưa vào SXKD, bộ phận quản lý. Cụ thể:

 Trường hợp hàng mua còn tồn trong kho.

Kế toán ghi tăng giá trị hàng hóa khi hàng mua về còn tồn trong kho, hạch toán:

Nợ TK 156: Trị giá hàng hóa tăng

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT tăng

Có các TK 331, 111, 112: Trị giá phải trả người bán tăng.

 Trường hợp hàng mua đã bán.

Kế toán ghi tăng Giá vốn hàng bán, hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán tăng

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT tăng

Có các TK 331, 111, 112: Trị giá phải trả người bán tăng.

 Trường hợp hàng mua đã đưa vào SXKD, bộ phận quản lý.

Kế toán ghi tăng chi phí khi số hàng mua đã đưa vào sản xuất kinh doanh, bộ phận quản lý, hạch toán:

Nợ TK 154: Trị giá hàng hóa được đưa vào SXKD tăng

Nợ TK 642: Trị giá hàng hóa được đưa vào bộ phận quản lý tăng

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT tăng

Có các TK 331, 111, 112: Trị giá phải trả người bán tăng.

Trường hợp Hạch toán điều chỉnh giảm thuế GTGT, doanh thu.

Hướng dẫn Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đối với bên bán hàng và bên mua hàng. Cụ thể hạch toán từng đối tượng như sau:

Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT, doanh thu đối với bên bán.

Kế toán điều chỉnh giảm thuế GTGT, doanh thu đối với bên bán, hạch toán:

Nợ TK 511: Trị gía doanh thu bán hàng giảm

Nợ TK 33311: Tiền thuế GTGT giảm

Có các TK 111, 112, 131: Trị giá phải thu giảm.

 Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT, doanh thu đối với bên mua.

Căn cứ vào tình hình hàng hóa mua về mà kế toán hạch toán theo các trường hợp như: Trường hợp hàng mua còn tồn trong kho; Trường hợp hàng mua đã bán; Trường hợp hàng mua đã đưa vào SXKD, bộ phận quản lý. Cụ thể:

 Trường hợp hàng mua còn tồn trong kho.

Kế toán ghi giảm giá trị hàng hóa khi hàng còn tồn trong kho, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 331: Trị giá phải trả người bán giảm

Có TK 156: Trị giá hàng hóa giảm

Có TK 1331: Tiền thuế GTGT giảm.

 Trường hợp hàng mua đã bán.

Kế toán ghi giảm Giá vốn hàng bán, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 331: Trị giá phải trả người bán giảm

Có TK 632: Giá vốn hàng bán giảm

Có TK 1331: Tiền thuế GTGT giảm.

 Trường hợp hàng mua đã đưa vào SXKD, bộ phận quản lý.

Kế toán ghi giảm chi phí khi số hàng mua đã đưa vào sản xuất kinh doanh, bộ phận quản lý, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 331: Trị giá phải trả người bán giảm

Có TK 154: Trị giá hàng hóa được đưa vào SXKD giảm

Có TK 642: Trị giá hàng hóa được đưa vào bộ phận quản lý giảm

Có TK 1331: Tiền thuế GTGT giảm.

Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn