Hướng dẫn tính lương làm thêm giờ theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH

Cách thức trả lương làm thêm giờ

Người lao động làm tăng ca thêm giờ sẽ được hưởng lương theo 3 hình thức dưới đây:

Tiền lương theo thời gian

Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng theo thời gian bao gồm thời gian tính theo tháng, tuần, ngày hoặc giờ. Chi tiết hơn như sau:

– Tiền lương tháng: là tiền lương được trả cho một tháng làm việc xác định trên cở sở hợp đồng lao động.

– Tiền lương tuần: là tiền lương được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở: (Tiền lương tháng    x    12 tháng)   /52 tuần.

– Tiền lương ngày: là tiền lương được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở: Tiền lương tháng/số ngày làm việc trong tháng. (Chú ý tối đa không quá 26 ngày).

– Tiền lương giờ: là tiền lương được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở: Tiền lương ngày/số giờ làm việc bình thường trong ngày.

Tiền lương theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ theo độ hoàn thành của 3 tiêu chí:

– Số lượng

– Chất lượng

– Đơn giá sản phẩm được giao.

Tiền lương khoán

Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ theo 3 tiêu chí:

– Khối lượng công việc

– Chất lượng công việc

– Thời gian phải hoàn thành

Chú ý:

– Dựa vào tính chất công việc, điều kiện sản xuất, tình hình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có hình thức trả lương phù hợp bảo đảm quyền lợi cho người lao động làm tăng ca thêm giờ.

– Việc lựa chọn và thay đổi hình thức trả lương nếu có phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

tính lương làm thêm giờ

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ

Với người lao động hưởng lương theo thời gian

– Công thức tính:

Tiền lương làm thêm giờ      =         Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường          x            Mức ít nhất 150%  hoặc 200%  hoặc 300%              x          Số giờ làm thêm

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định như sau:

Nếu tính theo tháng: Tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm).

Nếu tính theo ngày hoặc tuần: Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, trả thêm khi làm vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).

– Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% được quy định như sau:

Đây là mức áp dụng đối với giờ làm thêm so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Mức ít nhất bằng 150%: làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất bằng 200%: làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.

Mức ít nhất bằng 300%: làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

– Công thức tính:

Tiền lương làm thêm giờ          =           Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường           x           Mức ít nhất 150%  hoặc 200%  hoặc 300%            x          Số sản phẩm làm thêm

 Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Với người lao động hưởng lương theo thời gian

– Công thức tính:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm        =           [(Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường           x         Mức ít nhất 150%  hoặc  200%  hoặc 300%)        +         (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường          x         Mức ít nhất 30%)         +          (20%      x         Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)]           x         Số giờ làm thêm vào ban đêm.

Với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

– Công thức tính:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm          =          [(Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường         x           Mức ít nhát 150%  hoặc 200%  hoặc 300%)            +       (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường            x          Mức ít nhất 30%)         +         (20%           x         Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)]          x           Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn