Thế nào gọi là Kế toán năm - một niên độ kế toán là gì? Trong năm tài chính gồm những công việc kế toán nào cần phải làm ?
 
Kỳ kế toán năm là khoảng thời gian mà một công ty tập hợp và tổ chức các hoạt động tài chính
 
Các thông tin thu thập được trong một kỳ kế toán (còn gọi là năm kế toán bởi vì nó được xác định theo năm tài chính của một công ty) được sử dụng để tạo ra cả hai báo cáo nội bộ và bên ngoài hàng năm được công bố vào lúc đóng cửa của kỳ kế toán.
Sự kết thúc của báo cáo năm thường bao gồm:
 
1. Một báo cáo thu nhập: còn được gọi là ' lỗ lãi tuyên bố ', tài liệu này có vẻ khá tự giải thích. Nó cho thấy một bản ghi đầy đủ tất cả các giao dịch tài chính trong một thời gian cụ thể. Nó bao gồm doanh thu, chi phí, lợi ích và thiệt hại mà các công ty kinh nghiệm trong thời gian đó. Tài liệu này cung cấp một dấu hiệu của tình trạng tài chính của công ty và đưa ra tiến trình của nó.
 
2. Bản phác thảo bất kỳ thay đổi trong tình hình tài chính của công ty: còn được gọi là " tuyên bố của các luồng tiền '. Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về dòng tiền mặt (bao gồm tín dụng) cả hai vào và ra khỏi công ty. Nó rất hữu ích trong việc xác định các hoạt động tạo ra tiền mặt, và nơi mà tiền mặt đang được chi tiêu.
 
3. Một tuyên bố chi tiết lợi nhuận giữ lại của công ty: "lợi nhuận giữ lại tuyên bố '. Thường đi kèm với các thu nhập và báo cáo lợi nhuận và mất mát, cũng như bảng cân đối , nó trình bày bất kỳ thay đổi trong tổng lợi nhuận của công ty.
Các báo cáo này được sử dụng cho một số mục đích bao gồm; thuế, tiềm năng đầu tư, cũng như đánh giá nội bộ.
 
Bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán
 
Điều quan trọng là cho một công ty để xác định rõ niên độ kế toán của họ từ đầu và vẫn còn phù hợp trong đầu và kết thúc giai đoạn tài chính vào thời gian.
 
, các niên độ kế toán thường là một khoảng thời gian 12 tháng đó sau năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
 
Tuy nhiên, điều này là không bắt buộc và nhiều doanh nghiệp chọn để kết thúc năm của họ vào ngày 31 tháng 3 và bắt đầu một năm tài khóa mới vào ngày 01 tháng tư. Kỳ kế toán 18 tháng cũng không phải là hiếm.
 
Từ đầu đến đóng
 
Kỳ kế toán bắt đầu khi: a) một công ty bắt đầu kinh doanh hoặc b) ngay lập tức sau khi kết thúc kỳ kế toán trước.
 
Liên quan: đối tượng chủ yếu của kế toán ; thủ tục thay đổi niên độ kế toán ; niên độ kế toán tiếng anh là gì ; niên độ kế toán theo thông tư 200 ; niên độ kế toán gồm mấy tháng ; kỳ kế toán thông thường là ; quy định về niên độ kế toán ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn