Tỷ lệ chi phí được xác định trước là gì?

Tỷ lệ chi phí được xác định trước là gì?

Tỷ lệ chi phí được xác định trước là gì? phân bổ chi phí sản xuất gián tiếp đối với hàng hoá sản xuất nó.