Kế toán năm - một niên độ kế toán là gì?

Kế toán năm - một niên độ kế toán là gì?

Thế nào gọi là Kế toán năm - một niên độ kế toán là gì? Trong năm tài chính gồm những công việc kế toán nào cần phải làm ?