Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là gì?

Định nghĩa Sổ sách kế toán là gì? Phương pháp ghi sổ sách kế toán theo nhật ký chung.