Sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay là gì?

Sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay là gì?

Nêu định nghĩa va So sánh và lấy ví dụ về Sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay là gì?