Tiền lương và tiền công là một phần của các khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

 
Tiền lương và tiền công của kỳ kế toán hiện hành được báo cáo là chi phí cho báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty dịch vụ . 
 
Lương và tiền lương của một nhà sản xuất phức tạp hơn trong trung tam ke toan thai binh. Lương và tiền lương của người trong chức năng hành chính và bán được báo cáo là các khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, tiền lương và tiền công của người trong các phòng sản xuất được giao cho các sản phẩm được sản xuất. Khi sản phẩm được bán, chi phí sản xuất (bao gồm cả tiền lương và tiền lương sản xuất) sẽ xuất hiện trong báo cáo kết quả hoạt động như một phần của chi phí bán hàng học kế toán cấp tốc ở biên hoà
 

Sự khác biệt giữa các khoản phải trả và chi phí phải trả phải trả là gì?

 
Tôi sẽ sử dụng tài khoản trách nhiệm  Accounts Payable cho nhà cung cấp hóa đơn đã được nhận và phải được thanh toán. Kết quả là, số dư trong Tài khoản Phải thu có thể là một số tiền chính xác đồng ý với các tài liệu hỗ trợ như hóa đơn, thỏa thuận, vv 
 
Tôi sẽ sử dụng tài khoản nợ phải trả Chi phí phải trả phải trả cho các khoản mục điều chỉnh khoản dự phòng được thực hiện vào cuối Kỳ kế toán cho các hạng mục như tiện ích, lãi suất, tiền lương, v.v ... Số dư trong Chi phí phải trả phải trả phải là tổng số các chi phí phát sinh từ ngày lập bảng cân đối kế toán lop hoc ke toan tai my tho ,
Liên quan: Chua co du lieu


Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn