tài sản dài hạn là gì?

 
Tài sản dài hạn là một tài sản đó sẽ không biến thành tiền mặt hoặc được tiêu thụ trong vòng một năm kể từ ngày ghi trong tiêu đề của bảng cân đối. (Nếu một công ty có một chu kỳ kinh doanh đó là dài hơn một năm, một tài sản dài hạn sẽ không chuyển sang tiền mặt trong chu kỳ hoạt động lâu hơn.) Thể hiện một cách khác, một tài sản dài hạn là một tài sản mà không đáp ứng được các tiêu chí bị báo cáo là một tài sản hiện tại . tài sản dài hạn cũng được biết đến như là tài sản noncurrent và bao gồm những điều sau đây:
 
Đầu tư dài hạn bao gồm các khoản đầu tư nhất định vào cổ phiếu và trái phiếu của các công ty khác, một công ty quỹ chìm trái phiếu , các giá trị hoàn lại tiền mặt của chính sách bảo hiểm nhân thọ thuộc sở hữu của công ty, bất động sản đang chờ để được bán, vv
 
bất động sản, nhà máy và thiết bị phân loại này bao gồm đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện, đồ đạc, vv được sử dụng trong kinh doanh.
 
Tài sản cố định vô hình bao gồm nhãn hiệu, bằng sáng chế, danh sách khách hàng, uy tín , vv mà đã được mua lại trong một giao dịch.
phí chậm Loại này bao gồm chi phí phát hành trái phiếu đang được phân bổ trong cuộc sống của các trái phiếu và các khoản thuế thu nhập hoãn lại mà liên quan đến tài sản nhất định.
Liên quan: tài sản dài hạn khác theo thông tư 200 ; đặc điểm của tài sản dài hạn ; tài sản ngắn hạn là gì ; khái niệm tài sản dài hạn ; tài sản ngắn hạn khac là gì ; tài sản dài hạn trong bảng cân đối kế toán ; tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn là gì ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn