Thị trường vốn là gì?

Thị trường vốn là gì?

Định nghĩa của thị trường vốn là gì? Thị trường vốn là một bộ phận của thị trường tài chính. Thị trường vốn gồm các thị trường: thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và thị trường tín dụng trung và dài hạn.