Các tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì?

Các tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì?

Các tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì? tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn, lớn hơn là nguy cơ của công ty chủ nợ và chủ nợ tiềm năng của nó.