Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tỷ lệ là gì?

Định nghĩa về doanh thu ròng là gì?
 
Định nghĩa về doanh thu thuần là doanh thu trừ đi chiết khấu bán hàng, lợi nhuận bán hàng, và các khoản phụ cấp bán hàng.
 
Các sau khi tỷ lệ ký quỹ lợi nhuận sau thuế cho bạn biết lợi nhuận trên mỗi đô la doanh thu sau khi tất cả các chi phí được khấu trừ từ bán hàng . Nói cách khác, sau khi tỷ lệ ký quỹ lợi nhuận sau thuế cho bạn thấy tỷ lệ phần trăm của doanh thu thuần còn lại sau khi trừ đi các chi phí vốn hàng bán và các chi phí khác bao gồm chi phí thuế thu nhập.
 
Việc tính toán là: Thu nhập ròng sau thuế chia cho doanh thu thuần. Việc trước khi tỷ lệ ký quỹ lợi nhuận sau thuế thể hiện thu nhập của công ty trước khi chi phí thuế thu nhập như là một tỷ lệ phần trăm của doanh thu thuần.
 
 
Tỷ lệ lợi nhuận biên là hữu ích nhất khi nó được so sánh với 1) cùng tỷ suất lợi nhuận của công ty từ trước kỳ kế toán , 2) tỷ suất lợi nhuận biên độ mục tiêu hay kế hoạch cùng một công ty cho kỳ kế toán hiện hành, và 3) tỷ lệ lợi nhuận của các công ty khác trong cùng ngành trong cùng kỳ kế toán.
 
 
Chúc bạn thành công !
Liên quan: tỷ suất lợi nhuận gộp ; lợi nhuận ròng là gì ; tỷ suất lợi nhuận trên chi phí ; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bao nhiêu là hợp lý ; tỷ suất sinh lợi là gì ; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh ;


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn