Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tỷ lệ là gì?

Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tỷ lệ là gì?

Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tỷ lệ là gì? Các sau khi tỷ lệ ký quỹ lợi nhuận sau thuế cho bạn biết lợi nhuận trên mỗi đô