Tỷ lệ vốn lưu động là gì?

Tỷ lệ vốn lưu động là gì?

Tỷ lệ vốn lưu động là gì? Một số sử dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn làm việc để có nghĩa là vốn lưu động hoặc vốn lưu động ròng.